Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Nowy system płatności bezpośrednich na lata 2015-2020

0
Podziel się

Proponujemy system, który dla rolników aktywnych, produkujących i wiążących się z rynkiem, daje szansę na uzyskanie dopłat nawet powyżej 700 euro - powiedział...

Nowy system płatności bezpośrednich na lata 2015-2020
bErVRmqJ

Proponujemy system, który dla rolników aktywnych, produkujących i wiążących się z rynkiem, daje szansę na uzyskanie dopłat nawet powyżej 700 euro - powiedział minister Marek Sawicki podczas wizyty na Ziemi Wielkopolskiej z tradycjami.

Konferencja odbywała się w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie, a minister Sawicki przedstawiał przyjęty w tym tygodniu przez Kierownictwo MRiRW nowy system płatności bezpośrednich na lata 2015-2020. Wstępna propozycja systemu została w lipcu br. poddana szerokim konsultacjom społecznym, a propozycje przesłane przez 141 ich uczestników zostały wzięte pod uwagę w końcowym opracowaniu.

- Rozwiązania te będą jutro przekazane Komisji Europejskiej - poinformował minister Sawicki i dodał, że w latach 2015 - 2020 średnia płatność na hektar wyniesie ok. 246 euro.

bErVRmqL

- To niewiele mniej, niż w UE obecnie, ponieważ średnia unijna wynosi 251 euro i należy pamiętać, że w najbliższych latach będzie malała - zaznaczył szef resortu.

Opracowane przez ministerstwo systemowe rozwiązania w zakresie płatności bezpośrednich dla Polski na lata 2015-2020 w pełni wykorzystują możliwości, jakie dają nowe unijne ramy prawne w zakresie uwzględnienia krajowych celów rozwojowych. Jest to istotne, ponieważ prawie trzy czwarte z 32,09 mld EUR środków unijnych dla Polski w ramach WPR 2014-2020 stanowią środki na płatności bezpośrednie (23,49 mld EUR) .

Dążymy do jak najlepszego wykorzystania płatności bezpośrednich do realizacji krajowych celów strategicznych, w tym celów _ Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 _, przyjętej przez Rząd w kwietniu 2012 r., w szczególności, w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, wzrostu produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, a także ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatu.

Proponowane rozwiązania pozwolą skutecznie i efektywnie wykorzystać dostępne środki unijne na rzecz dostarczania konsumentom w Polsce i całej Unii Europejskiej zdrowej i wysokiej jakości żywności w sposób uwzględniający potrzeby restrukturyzacji i modernizacji sektora rolno-żywnościowego, a także wymogi środowiska naturalnego w Polsce. Będzie to możliwe poprzez szczególne wsparcie aktywnych małych i średnich gospodarstw rolnych, które mają realne szanse na rozwój w warunkach globalizacji rynków i zmian oczekiwań konsumentów.

bErVRmqR

Celowi temu służyć będzie przesunięcie 25% koperty II filaru na lata 2015-2020, tj. 2,34 mld EUR, zwiększające pierwotną pulę środków na płatności bezpośrednie do 23,49 mld EUR. Środki finansowe uzyskane w wyniku tego przesunięcia będą w większości (około73%) przeznaczone na finansowanie* dodatkowej płatności dla małych i średnich gospodarstw* (płatność dla "pierwszych hektarów" z przedziału od 3,01 ha do 30 ha, w każdym gospodarstwie). Podobny, prorozwojowy efekt będzie miała zaplanowana* płatności dla młodych rolników*, na którą zamierza się przeznaczyć 2% rocznej koperty krajowej.

Polska w pełni wykorzysta także możliwość przeznaczenia 15% koperty krajowej na płatności związane z produkcją. Prawie dwie trzecie z tej kwoty będzie skierowane na wsparcie średniej wielkości stad bydła, krów, owiec i kóz, a pozostałe środki na wsparcie upraw roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich, pomidorów, ziemniaków skrobiowych, chmielu, konopi i buraków cukrowych. Dzięki tej formie płatności proces restrukturyzacji tych sektorów będzie przebiegał w bardziej zrównoważony sposób, pełniej wykorzystane będą zasoby pracy i ziemi oraz zachowana zostanie różnorodność rolnictwa we wszystkich regionach kraju.

Nowym elementem systemu, obowiązkowym w całej UE, na który przeznaczone zostanie 30% środków, będzie płatność "zielona", uzależniona od spełnienia wymagań w zakresie dywersyfikacji upraw, utrzymania trwałych użytków zielonych oraz przeznaczenia części powierzchni na cele proekologiczne. Przyjęte rozwiązania krajowe w tym zakresie pozwolą rolnikom na zaliczenie do obszarów proekologicznych wszystkich elementów przewidzianych
w rozporządzeniach UE, co zminimalizuje ryzyko dodatkowych obciążeń dla gospodarstw.

Preferencje dla małych i średnich gospodarstw rolnych, zarówno w płatności dodatkowej jak i płatności związanej z produkcją, w powiązaniu z planowanymi działaniami PROW 2014-2020 (m. in. "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych", "Premia dla młodych rolników") pozwolą zachować ich różnorodność i wielofunkcyjność i ułatwią dywersyfikację przychodów, w tym poprzez sprzedaż bezpośrednią.

bErVRmqS

Nowy system płatności bezpośrednich będzie komplementarny z pozostałymi formami unijnego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym z:

  • działaniami restrukturyzacyjnymi w PROW 2014-2020, m.in. instrumentem wyjścia dla małych gospodarstw, wsparciem dla młodych rolników i na rzecz restrukturyzacji;
  • działaniami rolno-środowiskowymi nowego PROW 2014-2020 (ich komplementarność z wymogami zazielenienia) oraz wsparciem dla ONW;
  • zmianami w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych, ze szczególnym wsparciem tworzenia organizacji producentów rolnych i ich zrzeszeń mających na celu wzmacnianie pozycji rolników w łańcuchu marketingowym oraz rozbudowanie instrumentów zarządzania rynkami w sytuacji kryzysowych,
  • planowanym w programach operacyjnych Polityki Spójności wsparciem reorientacji zawodowej rolników i członków ich rodzin.

Pomimo wielu nowych elementów wybierano rozwiązania możliwie proste i oparte o obiektywne i weryfikowalne procedury, co jest ważne nie tylko z punktu widzenia beneficjentów, ale także kosztów administracyjnych. Z tego względu zaproponowano m.in., aby rolnicy uzyskujący w ramach płatności bezpośrednich do 1250 euro byli objęci systemem dla małych gospodarstw, zwalniającym z dodatkowych kontroli w zakresie zazielenienia i wzajemnej zgodności.

Do pobrania:

Szczegółowy opis systemu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020 (.pdf 331,97 kB)

bErVRmqT

Źródło: www.minrol.gov.pl

bErVRmrm
KOMENTARZE
(0)